Archiv autora: BusinessLady

Podnikání ve službách má svá specifika

Podnikání ve službách je v současné době na vzestupu a dá se očekávat, že význam služeb ještě bude i nadále strmě růst. Důvodem je jednak bohatnutí společnosti, která má volné finance na nákup služeb, a jednak dovoz hotových výrobků ze zahraničí, takže Evropa má podmínky na orientaci spíše do kvartálního sektoru odvětví, sektoru služeb. Poskytování služeb se od prodeje výrobků zásadně liší. Zaprvé služba je nehmatatelná – na rozdíl od výrobku ji nevyfotíte, zákazník si ji nemůže osahat ani vyzkoušet. Pokud si například vezmeme podnikání v gastronomii – můžete vidět vyfocený krásně propečený steak, ale už nemůžete vyfotit milou obsluhu, vůni ani lahodnou chuť pokrmu. Při nákupu služby zákazník tedy vždy nějakým...

Read More

O živnosti v kostce

Souhrn několika hlavních informací týkajících se živnostenského podnikání: Změny týkající se živnosti se musí oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů. Veškeré změny, které nějak souvisí se zdravotním pojištění, se oznamují zdravotní pojišťovně do 8 dnů od vzniku skutečnosti. Pokud nesplňujete nějakou podmínku pro provozování živnosti, musíte ustanovit (a oznámit živnostenskému úřadu) odpovědného zástupce, který tuto podmínku splňuje. Pokud Vás navštíví kontrola ze živnostenského úřadu a zjistí nějaké nedostatky, ustanoví přiměřenou dobu, do které je musíte napravit. Místo podnikání musí být viditelně označeno obchodní firmou či jménem a příjmením spolu s identifikačním číslem. Pro podnikání dle živnostenského zákona je rozhodující...

Read More

Možnosti právní ochrany

Jaké způsoby a možnosti právní ochrany Vašeho produktu či služby umožňuje zákon? Každý podnikající subjekt by si měl svoji obchodní značku, produkty a nápady chránit, aby zamezil jejich neoprávněnému užití. V opačném případě se totiž může stát, že Jaké jsou tedy druhy právní ochrany? Ochranná známka – Trademark Ochranná známka slouží k odlišení se od konkurence. Může být slovní, obrazová, prostorová nebo jejich kombinací. Majitel/ka ochranné známky má výhradní právo známku používat – označovat jí svoje výrobky a služby, či pomocí licence toto právo přenést k užívání i na další osoby (typické použití je při franchisingu). Ochranná známka je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví...

Read More

Jak na SWOT analýzu

SWOT analýza je jedna z  nejpoužívanějších metod pro získávání informací o firmě a mimo firmu, ke které Vám stačí pouze obyčejný papír a tužka. Jejím výsledkem jsou informace roztříděné do 4 kvadrantů: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se dále zpracovávají a slouží ke správnému rozhodnutí firemního managementu. Část první – silné a slabé stránky SWOT analýza se zpravidla začíná tvořit od vnitřního prostředí firmy – silných a slabých stránek. Ty zahrnují informace, které se týkají samotné firmy. Patří sem vše, co je možné jejím managementem ovlivnit a naopak nepatří nic, co ovlivnit nelze. Tyto informace vychází z porovnání s firemními konkurenty – před jejím vypracováním je tedy nutné je nejprve...

Read More

Druhy živností

Zákon dělí živnosti do dvou skupin – na koncesované a ohlašovací. Ne všechny obory však mohou být živností, zákon přímo vyjmenovává, které činnosti do živnostenského podnikání nespadají. Jsou to např.: lékaři, lékárníci, advokáti, notáři, daňoví poradci, veterináři, přírodní léčitelé, znalci, tlumočníci atd., kteří se většinou řídí svojí vlastní právní úpravou. Živnosti ohlašovací Pokud váš obor podnikání spadá pod ohlašovací živnosti, stačí vám pouze splnit zákonné podmínky pro živnostenské podnikání a dojít se ohlásit na živnostenský úřad. Není třeba čekat na schválení a podnikat můžete už v ten den, kdy jste na úřad zašli.  Živnosti ohlašovací se dále dělí na: volné, řemeslné, vázané. Určité zákonné omezení je však u živností řemeslných...

Read More