Zákon dělí živnosti do dvou skupin – na koncesované ohlašovací. Ne všechny obory však mohou být živností, zákon přímo vyjmenovává, které činnosti do živnostenského podnikání nespadají. Jsou to např.: lékaři, lékárníci, advokáti, notáři, daňoví poradci, veterináři, přírodní léčitelé, znalci, tlumočníci atd., kteří se většinou řídí svojí vlastní právní úpravou.

Živnosti ohlašovací

Pokud váš obor podnikání spadá pod ohlašovací živnosti, stačí vám pouze splnit zákonné podmínky pro živnostenské podnikání a dojít se ohlásit na živnostenský úřad. Není třeba čekat na schválení a podnikat můžete už v ten den, kdy jste na úřad zašli.  Živnosti ohlašovací se dále dělí na:

  • volné,
  • řemeslné,
  • vázané.

Určité zákonné omezení je však u živností řemeslných a vázaných, kdy kromě ohlášené úřadu máte ještě povinnost doložit určitá osvědčení o získaných znalostí. Toto osvědčení může mít formu výučního listu, maturitního vysvědčení, osvědčení o odborné kvalifikaci, rekvalifikace apod. Jediné živnosti, kde není potřeba dokládat nic, jsou ty obory, které spadají do živností volných, kdy skutečně stačí splnit pouze podmínky pro živnostenské podnikání, a můžete začít podnikat. Pokud se stane, že žadatel některou z podmínek nesplňuje, živnostenský úřad pouze oznámí, že živnost nevznikla. Často se tak stává i z důvodu formálních chyb v žádosti, takže si dávejte při vyplňování formuláře pozor, ať nemusíte podávat ohlášení znovu.

Koncesované živnosti

U koncesovaných živností se může podnikat až od chvíle, kdy je živnostenským úřadem uděleno povolení – tzv. koncese. Koncesované živnosti jsou obory, kdy při jejich vykonávání neodbornou osobou může dojít k závažným poškozením zdraví nebo životního prostředí, takže podnikat v těchto oborech nemůže kdokoli, jako tomu bylo u živností ohlašovacích. Koncese může být vydána v omezeném rozsahu (např. pouze na dobu určitou) a není na ni právní nárok. Koncesovanou živností je např. provozování solária či obchodování se zbraněmi.

Kam který obor spadá najdete vždy v příloze živnostenského zákona. Pokud si přesto nejste jisti, do které živnosti spadáte, poradí vám na jakémkoli živnostenském úřadě.

Druhy živností

Druhy živností

Poznámka:

V případě, že pro provozování živnosti potřebujete osvědčení, které nemáte, je možno využít tzv. odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je osoba, které dané oprávnění má a jeho ustanovení je nutno oznámit živnostenskému úřadu. Odpovědného zástupce lze ustanovit i v případech, kdy chcete podnikat a ještě vám není 18 let.