SWOT analýza je jedna z  nejpoužívanějších metod pro získávání informací o firmě a mimo firmu, ke které Vám stačí pouze obyčejný papír a tužka. Jejím výsledkem jsou informace roztříděné do 4 kvadrantů: silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby, které se dále zpracovávají a slouží ke správnému rozhodnutí firemního managementu.

Část první – silné a slabé stránky

SWOT analýza se zpravidla začíná tvořit od vnitřního prostředí firmy – silných a slabých stránek. Ty zahrnují informace, které se týkají samotné firmy. Patří sem vše, co je možné jejím managementem ovlivnit a naopak nepatří nic, co ovlivnit nelze. Tyto informace vychází z porovnání s firemními konkurenty – před jejím vypracováním je tedy nutné je nejprve dobře zmapovat. Zde nezapomeňte zohlednit nejen přímé, ale i nepřímé konkurenty:

Příklad – cukrárna

 • přímí konkurenti – všechny cukrárny v okolí
 • nepřímí konkurenti – nejen cukrárny, ale i kavárny, mléčné bary, popřípadě i restaurace, rychlá občerstvení, vinotéky…

SWOT analýza se dá dělat velmi rozsáhle, kdy zahrnete opravdu široké spektrum konkurence. Většinou se ale spíše provádí jen pro přímé a nejbližší nepřímé konkurenty. Není výjimkou vypracovat si analýzu třeba i jen pouze pro jednoho největšího konkurenta. Do siných stránek patří všechny výhody, které máte na rozdíl od konkurence, do slabých stránek naopak všechny nevýhody:

Silné stránky

 • velmi dobré umístění prodejny
 • široká nabídka kávy
 • ziskovost prodejny
 • dostatek dodavatelů

Slabé stránky

 • zastaralý interiér
 • nespolehlivý dodavatel tradičních zákusků
 • malé nedostatečné prostory

Při vymýšlení výhod a nevýhod byste měli být co nejkreativnější a v nejlepším případě přemýšlet ve více lidech. Většinou se zapisuje opravdu všechno, co člověka napadne, v tomto kroku platí pravidlo čím víc, tím líp.

Příležitosti a hrozby

Dalším krokem je analýza vnějšího okolí firmy. Sem spadá vše, co nelze vedením firmy nijak ovlivnit, jako například vyhlášky, změny legislativy, přírodní katastrofy atd. Protože vnější okolí je velmi rozsáhlé, k jeho celému zmapování se používá další samostatná analýza – PESTE analýza.

Ze zjištěného se poté tvoří stejně jako v předchozím kroku dva sloupce s informacemi. Do příležitostí patří vše, co by Vaše firma mohla využít ke svému rozvoji, do hrozeb naopak vše, co by ji mohlo existenčně ohrozit. V úvahu přichází i informace, které by mohly nastat pouze s určitou pravděpodobností. Opět si uvedeme příklad:

Příležitosti

 • ve vedlejším městě není cukrárna
 • roste spotřeba kávy

Hrozby

 • lidé mají tendence si hlídat figuru a nejíst sladké
 • neúroda kávových zrn a tím pádem zdražení kávy
 • příchod nové konkurence

Se takto získanými informacemi se poté pracuje dál, nejčastěji se tvoří 4 druhy strategií:

Strategie maxi-maxi

Silná stránka v kombinaci s příležitostí. Strategie se snaží využít silné stránky, aby zužitkovala všechny příležitosti. Např. Ziskovost prodejny + ve vedlejším městě není cukrárna => Možnost otevřít další pobočku.

Strategie maxi-mini

Silná stránka v kombinaci s hrozbou. Strategie se snaží použít silné stránky k eliminaci možných hrozeb.
Např. Dostatek dodavatelů + lidé mají tendence si hlídat figuru a nejíst sladké => Rozšíření sortimentu o zdravější zákusky, ovocné kokteily.

Strategie mini-maxi

Slabá stránka v kombinaci s příležitostí. Strategie by měla nastínit překonání slabých stránek tak, aby bylo možno využít naskytnuté příležitosti.
Např. Zastaralý interiér + ve vedlejším městě není cukrárna => Investice do nové pobočky ve vedlejším městě by mohla ohrozit nutnost investice do novějšího vybavení stávající prodejny.

Strategie mini-mini

Slabá stránky v kombinaci s hrozbou. Nejdůležitější strategie, říká které slabé stránky můžou podnítit uskutečnění některých hrozeb a snaží se o jejich co největší omezení.
Např. Zastaralý interiér, malé nedostatečné prostory + příchod nové konkurence => Nutnost modernizace stávající prodejny, budování dobré pověsti a jména.

 

Takto ucelené informace krásně odráží celkovou situaci firmy a odkrývá možnosti jejího rozvoje a vyhlídek do budoucna, ale i možných úskalí. Na jednom papíře A4 tak máte jednoduše sepsáno vše, s čím byste při rozhodování a směřování vývoje firmy měli počítat. SWOT analýza pomáhá zorientovat se na trhu a měla by být součástí každého podnikatelského záměru.