Jaké způsoby a možnosti právní ochrany Vašeho produktu či služby umožňuje zákon? Každý podnikající subjekt by si měl svoji obchodní značku, produkty a nápady chránit, aby zamezil jejich neoprávněnému užití. V opačném případě se totiž může stát, že Jaké jsou tedy druhy právní ochrany?

Ochranná známka – Trademark

Ochranná známka slouží k odlišení se od konkurence. Může být slovní, obrazová, prostorová nebo jejich kombinací. Majitel/ka ochranné známky má výhradní právo známku používat – označovat jí svoje výrobky a služby, či pomocí licence toto právo přenést k užívání i na další osoby (typické použití je při franchisingu). Ochranná známka je zapsána v rejstříku ochranných známek u Úřadu průmyslového vlastnictví a platí vždy pouze na území státu, kde byla zapsána.  V České republice je její platnost 10 od data přihlášení a lze ji prodloužit vždy o dalších deset let.

Obchodní firma – Trade Name

Obchodní firma je název, pod kterým jste zapsáni v obchodním rejstříku. Právo na ochranu získáváte pouhým zaregistrováním neboli vznikem firmy. Obchodní firmu lze zapsat i do rejstříku ochranných známek a zvýšit tím tak její ochranu. Se souhlasem majitele můžete jinou obchodní firmu uvádět na svých výrobcích, nesmí ale docházet ke klamání spotřebitele (musí být z obalu jasný pravý původ zboží).

Autorské právo – Copyright

Autorské právo se vztahuje na ochranu autorského díla. Aby bylo možné mluvit o autorském dílu, je nutné splňovat tři atributy:

  1. Musí se jedna o dílo literární, umělecké nebo vědecké,
  2. musí být výsledkem duševní činnosti autora,
  3. musí být možné ho prezentovat ve vnímatelné podobě.

Pokud tyto tři podmínky splněny nejsou, o autorském dílu, na které se vztahuje autorské právo hovořit nelze. Na autorské dílo se ochrana vztahuje automaticky, nic se nemusí nikde registrovat.  Když si tedy například založíte vlastní stránky a píšete na ně text či vkládáte fotky, automaticky se na Váš obsah vztahuje ochrana.

Označení původu

Další způsob, jak označit své výrobky a odlišit se tak od konkurence. Vztahuje se vždy k nějakému místu, kde daný výrobek vznikl a tím má určité vlastnosti, zejména pak kvalitu, např. pardubický perník. Označení původu mohou používat všichni výrobci dané oblasti, pokud zažádají o zápis do rejstříku u Patentového úřadu, musejí ale dodržovat jakost svých výrobků. Někdy se označení původu zaměňuje s tzv. druhovým označením, které nese také zeměpisný název, ale z dané oblasti nepochází (např. holandský řízek).

Patent

Patent je zákonná ochrana vynálezů, kdy jej nikdo jiný nesmí bez souhlasu majitele užívat. Patenty se v ČR udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a průmyslově využitelné. Získat patent není jednoduché, protože zákonná kritéria jsou poměrně přísná. Jako vynález nemohou být označeny počítačové programy, matematické metody, objevy, pouhé uvedení informace a vědecké teorie. Získání patentu je však velmi lákavé, protože ten kdo má patent přidělen, má záruku nejvyšší a nejdelší právní ochrany, jakou je možné získat. Řízení o získání patentu se zahajuje podáním přihlášky na Úřad průmyslového vlastnictví, kdy vzniká tzv. právo přednosti – kdo si podal přihlášku dříve, má přednostní právo na udělení patentu. Majitel patentu může poskytnout souhlas k využívání vynálezu jiným osobám, nebo ho na někoho převést. Pokud si chcete nechat Váš výrobek ochránit patentem a jít na zahraniční trhy tak pozor –  ochrana totiž platí pouze na území státu, kde byl patent udělen a vyřídit si ho budete muset i v zahraničí. Aby zůstal patent v platnosti, musí se Úřadu platit tzv. udržovací poplatky, přičemž patentová ochrana je maximálně na 20 let od podání přihlášky.

Užitný vzor

Někdy bývá označován jako tzv. malý patent a většinou se o něj žádá v případě, kdy výrobek nesplňuje kriteria na udělení patentu. Užitným vzorem může být výrobek, který je novým technickým řešením, přesahuje pouhou odbornou dovednost a je průmyslově využitelný. O jeho přidělení se opět žádá podáním přihlášky a zapisuje se do rejstříku. Ochrana je oproti patentu kratší, platí 4 roky od přihlášení a lze ji prodloužit dvakrát vždy o další tři roky.

Průmyslový vzor

Průmyslový vzor chrání tvar výrobku (jako jsou linie, struktura, zdobení, obrysy, barvy, materiál, znaky či výšivka) a používá se zejména na právní ochranu designu. Bývá často využíván u průmyslových a řemeslných výrobků či součástek. Podmínky aby na výrobek mohl být udělen průmyslový vzor je jeho novost, individuální povaha a schopnost  opakovatelného využití – vše záleží na posouzení patentového úřadu. Průmyslovým vzorem ze zákona nemůže být  technické a konstrukční řešení, pouhé přenesení vnější úpravy na jiný výrobek, změna materiálu či barvy, zmenšení/zvětšení. Zapisuje se do rejstříku průmyslových vzorů na patentovém úřadě. Dobu platnosti lze prodloužit dvakrát, a to vždy na dalších pět let.

Šlechtitelské osvědčení

Šlechtitelským osvědčením se chrání nově vyšlechtěné odrůdy rostlin, které splňují ze zákona podmínky novosti, odlišnosti, uniformity, stability a nového názvu. Toto přezkoumání má na starost Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, který následně šlechtitelské osvědčení vydává. Držitel takto chráněné odrůdy má výlučné právo  na území České republiky danou rostlinu množit, upravovat, prodávat a vyvážet. Výlučné právo je však omezeno, množit a pěstovat takto chráněnou odrůdu může člověk pro svoji osobní potřebu či zemědělec, který hospodaří na půdě o ploše max 22 ha.