Souhrn několika hlavních informací týkajících se živnostenského podnikání:

  • Změny týkající se živnosti se musí oznámit živnostenskému úřadu do 15 dnů.
  • Veškeré změny, které nějak souvisí se zdravotním pojištění, se oznamují zdravotní pojišťovně do 8 dnů od vzniku skutečnosti.
  • Pokud nesplňujete nějakou podmínku pro provozování živnosti, musíte ustanovit (a oznámit živnostenskému úřadu) odpovědného zástupce, který tuto podmínku splňuje.
  • Pokud Vás navštíví kontrola ze živnostenského úřadu a zjistí nějaké nedostatky, ustanoví přiměřenou dobu, do které je musíte napravit.
  • Místo podnikání musí být viditelně označeno obchodní firmou či jménem a příjmením spolu s identifikačním číslem.
  • Pro podnikání dle živnostenského zákona je rozhodující pro výpočet daně skutečná výše peněz na účtu (nezaplacené vystavené/přijaté faktury se nepočítají).
  • Po skončení roku podáte daňové přiznání k dani z příjmu, Přehledy pojištění a zaplatíte daň z příjmu a pojištění.
  • Stát se plátcem DPH je výhodné v případě, že obchodujete také s plátci – je zde možnost odečtení DPH. V tomto případě však musíte vést alespoň daňovou evidenci a odvádíte DPH i když jste ještě nedostali za fakturu zaplaceno.
  • Živnost lze kdykoli přerušit i opět obnovit.
  • Živnost může zaniknout z vůle provozovatele živnosti nebo rozhodnutím živnostenského úřadu (pokud živnostník např. nějak závažně porušil živnostenský zákon). Dalším důvodem je úmrtí živnostníka (v tomto případě je možné skrze další osoby v živnosti pokračovat).