Podnikání na živnost při zaměstnání může být bráno buď jako činnost vedlejší, nebo hlavní – záleží na výši zisku, jedná se o tzv. rozhodnou částku, která se většinou každoročně mění.

Souhlas zaměstnavatele

Souhlas zaměstnavatele potřebujete pouze v případě, kdy chcete podnikat ve stejném oboru, jako je i jeho předmět podnikání. Souhlas musí mít písemnou formu a pozor, zaměstnavatel ho může kdykoliv odvolat. Toto odvolání musí být také v písemné formě a pokud se tak stane, musíte podnikání ukončit.

Pokud ale chcete začít podnikat v jiném oboru, žádné svolení nepotřebujete. Samozřejmě ale nemůžete využívat pro své podnikání vybavení zaměstnavatele ani nesmí jakkoli narušovat pracovní dobu.

Vyřízení živnosti

Živnost si vyřídíte na jakémkoli živnostenském úřadě – nemusí to být tedy úřad dle trvalého pobytu. Za založení živnosti se platí poplatek 1000 Kč a správní poplatek ve výši 50 Kč. Na úřadě se vyplní tzv. jednotný registrační formulář. Uvedete zde své osobní údaje a oblasti, ve kterých chcete provozovat živnost. Podnikat můžete v libovolném počtu oblastí, zaškrtnout můžete třeba všechny. Pokud si s něčím nebudete jisti, na živnostenském úřadě vám poradí.

Živnostenský úřad poté sám rozešle údaje na vaši zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení a vyřídí za vás i registraci na finančním úřadě.

Podnikatelský účet

Zákon nepřikazuje OSVČ mít zřízen nějaký podnikatelský účet zvlášť, takže veškeré platby mohou chodit na váš osobní. V daňové evidenci poté zaznamenáváte pouze platby, které souvisejí s podnikáním. Někdy je lepší si zřídit další bankovní účet pouze pro podnikání, na konci roku se vám pak jednodušeji podává daňové přiznání.

Platby a faktury

K veškerým příjmům a výdajům, které během roku máte, musíte mít odpovědný doklad. U bezhotovostních plateb to je faktura (viz faktura plátce DPH a neplátce DPH). Ze zákona nemusí být fyzicky podepsána, faktury tedy stačí zaslat příjemci emailem. Každá přijatá faktura (u daňové evidence i vydaná) však musí být vedena i ve fyzické podobě – musíte ji vytisknout, nalepit na ni číslo a archivovat v šanonu. Pro každý rok se faktury vedou a číslují zvlášť.

Pokud platíte v hotovosti, odpovědným dokladem je pokladní doklad (příjmový či výdajový – koupí te je v papírnictví), či účtenka. I tyto doklady se musí vést ve fyzické formě, archivovat a číslovat úplně stejně jako u faktur.

Sociální pojištění

Při prvním roce podnikání nebudete platit zálohy. Pokud na konci roku máte zisk nižší jak rozhodnou částku, sociální pojištění neplatíte vůbec a zálohy v dalším roce také ne. Pokud je ale vyšší, sociální pojištění doplatíte a začnete v dalším roce platit měsíční zálohy.

Sociální pojištění ale platit můžete, pokud chcete –  většinou se platí zejména kvůli zápočtu do důchodu. Při zaměstnání navíc pro vás platí menší minimální zálohy.

Zdravotní pojištění

V prvním roce neplatíte zálohy, opět se vše vypočítá až na konci roku.

Finanční úřad a daně

Na konci roku vás čeká podání daňového přiznání k dani z příjmů. Formulář se dá stáhnout z oficiálních stránek ministerstva financí, nebo si pro něj zajdete na finanční úřad. Do něj uvedete součet všech příjmů (příchozích plateb + příjmů v hotovosti) a výdajů. Výdaje lze ze zákona vypočítat dvojím způsobem:

  • buď vedete daňovou evidenci, takže sečtete všechny odchozí platby z účtu + výdajové platby v hotovosti související s podnikáním,
  • nebo si uplatníte výdaje tzv. paušálem, což je výše v procentech (výši určuje zákon podle oboru ve kterém podnikáte) – příjmy vynásobíte danými procenty a výsledkem jsou vaše výdaje.

Od příjmů odečtete výdaje (vypočtené prvním nebo druhým způsobem) a tím získáte zisk, ze kterého se teprve potom procentuelně vypočítá výše daně. Od této částky se pak ještě odečítají tzv. slevy na dani, které výši daně ještě dále snižují.