Při živnostenském podnikání vzniká živnostníkovi povinnosti zřídit pro svoje podnikání provozovnu, neboli místo, kde se podnikání uskutečňuje. Provozovnou jsou však myšleny všechny místa, kde Vaši živnost provozujete a všechny tyto prostory musí splňovat zákonné požadavky. Trochu jiné požadavky platí pro tzv. mobilní provozovny, což jsou přemístitelné provozovny, které nestojí na místě déle jak tři měsíce (tedy např. stánek) a automaty.

Ze zákona jste jako živnostník povinen zajistit, aby každá Vaše provozovna byla k provozování živnosti způsobilá a měla ustanovenou tzv. odpovědnou osobu, která zodpovídá za její provoz (pozor, neplést s odpovědným zástupcem). Další Vaší povinností je ji řádně označit:

Provozovna musí být  zvenku viditelně označena identifikačním číslem osoby IČO a Vaším jménem nebo obchodním názvem.  V případě, že prodáváte zboží či poskytujete služby pro spotřebitele, musíte mít navíc na provozovně viditelně umístěnou i Vaši otevírací dobu a uveřejněné jméno a příjmení odpovědné osoby. Pokud je Váš obor podnikání hotelnictví nebo podnikáte v ubytovacích službách, musíte na provozovnu viditelně umístit i přidělenou třídu a kategorii ubytování. Při přerušení provozu se musí zvenku na viditelném místě umístit informaci od kdy do kdy je provozovna uzavřena. Kromě IČO nesmí chybět ani identifikační číslo provozovny – IČP.  IČP přiděluje provozovně živnostenský úřad podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v platném znění. Příslušné  IČP najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu v Rejstříku živnostenského podnikání (www.rzp.cz).

Správné označení provozovny fyzické osoby je tedy např. takovéto:

Pavla Malá
Kadeřnictví
IČO: 123456789
IČP: 123456789
Po – pá 9:00 – 19:00

Pod otevírací dobou je možno dopsat slovní dodatek, který ji blíže upřesňuje nebo omezuje dle Vašich potřeb, např. „Pouze po dobu rezervací“.

Pozor: Jestliže podnikáte s živností, u které musíte prokázat určitou způsobilost, musí být na provozovně přítomna osoba, která dané vzdělání či oprávnění pro výkon činnosti má. Pokud tedy například chcete otevřít další provozovnu se soláriem, musíte pro ni zajistit dalšího odpovědného zástupce.

Mobilní provozovny

Trošku odlišné to je u mobilních provozoven, které musí být označeny identifikačním číslem, dále jménem nebo obchodním názvem a údaji o sídle/místě podnikání. V případě zahraniční osoby musí být uvedena adresa organizační složky. Otevírací doba ani odpovědná osoba se na mobilní provozovny nezveřejňuje, stejně tak se nezveřejňuje od kdy do kdy je mobilní provozovna uzavřena.

Pokud chcete mít provozoven více, nestačí je pouze zprovoznit, ale předem je musíte všechny oznámit živnostenskému úřadu. Na žádost živnostenského úřadu jste poté povinni předložit listiny, že dané prostory vlastníte, popřípadě doložit souhlas vlastníka, že v nich můžete podnikat. U mobilních provozoven se pak musí doložit, že máte oprávnění mít je v daném prostou umístěny.